kratka povijest ljudskih prava

Ideje dostojanstva, slobode, jednakosti i pravde javljaju se još u grčkoj filozofiji, a prisutne su i u većini svjetskih kultura i religija. Prava, kako ih danas shvaćamo, postupno su prenesena s područja filozofije i religije na područje prava i politike te su rezultat dugotrajnog procesa raspravljanja na osnovi znanstvenih teorija te prvenstveno političkih, ali i društvenih ili individualnih inicijativa. Važnu ulogu u razvoju ljudskih prava imali su brojni filozofi i politički mislioci, posebno oni iz 17. i 18. stoljeća, kada su po prvi put formulirani zahtjevi za građanskim i političkim pravima.

Jedan od njih svakako je Thomas Hobbes (1588-1679), engleski filozof sedamnaestog stoljeća, koji se bavio problemom društvenog i političkog uređenja. U svom djelu Levijatan izlaže teoriju društvenog ugovora. Prema Hobbesu ljudi sklapaju društveni ugovor kako bi iz "prirodnog stanja" (koje shvaća kao rat svih protiv sviju), prešli u stanje civiliziranog društva, prenoseći svoju vlast na pojedinca ili skupinu ljudi odnosno na državu. Država je, dakle, rezultat društvenog ugovora te sredstvo osiguranja mira, vladavine prava, razuma i zakona.

Iako obojica polaze od teorije društvenog ugovora,  za razliku od Hobbesa koji smatra da su prava suverena, apsolutna i nedjeljiva, John Locke (1632-1704) kritizira apsolutnu monarhiju. On smatra da u apsolutnoj monarhiji nema vlasti koja bi štitila građane od samovolje vladara, stoga uvodi koncept razdiobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i federativnu,  te smatra da  je narod jedini nositelj državnog suvereniteta. Zakonodavna vlast za Lockea nije neograničena, već se temelji na zakonima koji bi trebali služiti narodu i biti jednaki za sve. U slučaju da nositelj zakonodavne vlasti zlorabi svoju vlast, narod mu je može oduzeti, pa čak i silom. Time zapravo Locke potvrđuje pravo naroda na revoluciju.

Još jedan politički mislilac izvršio je značajan utjecaj na ideje Francuske revolucije, ali i na tvorce američke Deklaracije neovisnosti. Bio je to Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755), tvorac teorije o podjeli vlasti koju izlaže u svom djelu O duhu zakona. Montesquieu dijeli vlast na izvršnu, zakonodavnu i sudbenu, što je temelj  modernih građanskih demokracija, a  nalazimo ju u većini svjetskih ustava.

Slično kao ranije Hobbes i Locke,  i Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), francuski filozof prosvjetiteljstva, u svojim razmatranjima o društvenom uređenju i suverenitetu, ishodište pronalazi u teorijama prirodnog stanja i društvenog ugovora. Međutim, suprotno Hobbesu,  Rousseau smatra da su ljudi  po prirodi dobri, "slobodni, jednaki i ravnopravni", a ono što ih kvari su civilizacija i kultura. Društveni ugovor (ujedno i naslov njegovog najznačajnijeg djela) bi prema Rousseau trebao osiguravati prava koje su pojedinci imali u prirodnom stanju te volju svakog pojedinca sadržanu u općoj volji, pa tako on kao  najbolji oblik vladavine ističe demokraciju.

Voltaire (1694-1778), predstavnik prosvjetiteljstva, filozof, književnik i povjesničar, također je dao bitan doprinos vrijednostima i idejama Francuske revolucije. Voltaire je prvenstveno bio inspiriran djelima Lockea, Popea i Newtona. Bio je jedan od najistaknutijih boraca za građanska prava i slobode, zagovaratelj vjerske tolerancije, kao i principa odvojenosti crkve od države, strastveni kritičar aristokracije i režima, zbog čega ga mnogi smatraju prethodnikom Francuske revolucije.

Dokumentima pretečama mogli bismo nazvati Ustav  Sjedinjenih Američkih Država (1787) i Američku povelju prava (1789) -  deset amandmana kojima se građanima jamče određena prava i slobode, kao što je sloboda govora zajamčena prvim amandmanom ili pravo  na šutnju zajamčeno petim; U Francuskoj je 1789. godine nastala  Deklaraciju o pravima čovjeka i građanina koja je izraz poznatog zahtjeva Francuske revolucije "libert­é, egalité, fraternité" te predstavlja političko i pravno utjelovljenje ideje ljudskih prava. Svakako najvažnije ideje sadržane u Deklaraciji jesu, da se čovjek  "rađa i ostaje slobodan i jednak u svojim pravima." "Držimo da su ove istine samorazumljive - da su svi ljudi stvoreni jednaki; da ih je njihov stvoritelj obdario određenim neotuđivim pravima; da su među njima život, sloboda i težnja k sreći i da u osiguravanju tih prava ljudi osnivaju vlade koje dobivaju svoje pravične ovlasti na temelju suglasnosti onih kojima vladaju."

Povjesničari često preskaču i prešućuju Deklaraciju o pravima žene i građanke (1791) Olympe da Gauges (7. 5. 1748. - 3. 11. 1793) koja je, shvativši kako u bratstvu i jednakosti nema mjesta za žene, odlučila napisati poseban dokument. Bila je nedugo potom vrlo učinkovito giljotinirana. 

Važniji povijesni dokumenti:

 • Codex Hammurabi - Hamurabijev zakonik, 17-18. st. pr. n. e.
 • Magna Carta Libertatum, 1215.
 • Habeas Corpus Act, 1676.
 • Američka Deklaracija neovisnosti, 1776.
 • Ustav Sjedinjenih Država, 1787.
 • Bill of Rights - Američka povelja prava, 1789.
 • Francuska Deklaracija o pravima čovjeka i građana, 1789.
 • Deklaracija o pravima žene i građanke, 1791.

 

Ideja o međunarodnoj regulaciji prava i sloboda koje bi se trebale odnositi na sve ljude, rađa se polovicom dvadesetog stoljeća, a povod su svakako stradanja u Drugom svjetskom ratu, što je  rezultiralo osnivanjem Ujedinjenih naroda i proglašenjem Opće deklaracije o ljudskim pravima 10. prosinca 1948. godine. Ujedinjeni narodi osnovani su u San Franciscu 1945. godine s ciljem "održanja svjetskog mira i sigurnosti, razvoja prijateljskih odnosa među nacijama i promocije društvenog napretka, boljih životnih uvjeta i ljudskih prava" i ti su ciljevi zapisani u osnivačkoj Povelji Ujedinjenih naroda. Prethodnicom Ujedinjenih naroda smatra se Liga naroda (ideja o međunarodnoj zajednici koja bi imala ulogu održanja svjetskog mira i poretka, potiče od njemačkog filozofa  Immanuela Kanta (1724-1804). Kant ju je shvaćao kao zajednicu slobodnih država koje će promicati svjetski mir), osnovana 1919. godine. Osnivanje Lige je jedan od rezultata Versajskog mirovnog ugovora kojim je završen I. svjetski rat. Glavni ciljevi te međunarodne organizacije bili su održanje svjetskog mira i prevencija rata, razoružanje, rješavanje međunarodnih sukoba pregovorima, a osim toga regulirala je i brojna druga pitanja koja se odnose na područje ljudskih prava, kao što su: uvjeti rada, pravedno postupanje sa starosjediocima i ratnim zatvorenicima, ilegalno trgovanje ljudima, drogama i oružjem, zaštita prava nacionalnih manjina itd.   Liga naroda pokazala se neučinkovitom i nemoćnom organizacijom, koja nije bila u stanju spriječiti II. svjetski rat, pa prema tome ni opravdati svoje postojanje, stoga je ukinuta 1946. godine i postupno zamijenjena Ujedinjenim narodima. Ujedinjeni narodi trenutno imaju 192 države članice u kojima živi 6 milijardi osoba.

 Iako Opća deklaracija o ljudskim pravima nije pravno obvezujuća, danas se smatra međunarodnim standardom ljudskih prava te je nezaobilazno polazište pri izradi pravnih standarda zaštite ljudskih prava u čitavom svijetu. Smatra se da je Deklaracija potaknula i ostvarila brojne pozitivne promjene u svijetu, kao što su dekolonizacija, ukidanje aparthejda, ravnopravnost žena, prava djece, zaštita kulturne baštine, zdravog okoliša, prava starosjedilačkih naroda… Na Svjetskoj konferenciji o ljudskim pravima održanoj 1993. u Beču, pod parolom "Sva ljudska prava za sve", 171 država potvrdila je svoju privrženost ljudskim pravima i obvezala se na podizanje standarda njihove zaštite.

"Sva ljudska prava su opća, nedjeljiva, međusobno ovisna i povezana. Međunarodna zajednica mora ljudska prava razmatrati globalno, na pravedan i jednak način, pod jednakim uvjetima i s jednakim naglascima. Iako se važnost nacionalnih i regionalnih posebnosti te povijesne, kulturne i vjerske razlike moraju uzeti u obzir, države imaju dužnost, bez obzira na svoje političke, gospodarske i  kulturne sustave, promicati i štititi sva ljudska prava i temeljne slobode."

Članak 5 Bečke deklaracije s UN-ove konferencije o ljudskim pravima održane 1993.

Načela iz Deklaracije postala su pravno obvezujuća tek 1966. odnosno 1976. godine, kada su na snagu stupila dva pakta koji su i pravno obvezujući: Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Povelja UN-a, Opća deklaracija o ljudskim pravima te Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, uz brojne druge konvencije sačinjavaju međunarodni sustav zaštite ljudskih prava.

Važnije konvencije i dokumenti:

 • Opća deklaracija o ljudskim pravima, 1948.
 • Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, 1948.
 • Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, 1965.
 • Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, 1966.
 • Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, 1979.
 • Konvencija protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupka ili kazne, 1984.
 • Konvencija o pravima djeteta, 1989.

Komentari

ja sam dakle jesam:
zakon 5/5
12.01.2016. 11:57
:
Pozdrav, svima sam tako sretna davanja iz svoje veliko svjedočanstvo o tome kako sam dobio moju želju iznos kredita od g Abrahama koji je upravitelj Grad bankovni Company, želim brzo iskoristiti ovu priliku da cijeli svijet zna za to, zar gospodin Ivan Žilić iz Hrvatske, bio sam u potrazi za kredit za pokretanje svoje poslovanje u prilog svom poslovanju, troškovi pa sam otišao na internet u potrazi za kredit, kada sam došao preko neke lenders koji varaju i prevare s mene malo novca u tom procesu vremena sam zbunjen i ne znam što da radim, jer je malo novca sam imala sa sobom odveli onih lažnih gadova koji sebe nazivaju pravi zajam lenders, tako da na jednoj vjernoj dan kao što sam bio pregledavanja preko interneta traženja posao sam došao preko nekih svjedočenja komentirao na forumu jedna gđa Katica, i gđa Monica o tome kako oni dobiju kredit od grada bankovni tvrtke E-mail: citybankloan123@gmail.com pa sam rekao sebi da moram dati ovo suđenje, jer sam bio tako prestrašen u vezi ono što drugi zajmodavci učinio za mene, pa sam otišao naprijed uzeo svoju osobnu e-mail adresu koja je bila u tim komentarima na forumu pa sam kontaktirao mu da ga informira da sam bio radovi su mu neki kupci koji su dobili kredit od njegova tvrtka, gospodin Adam, i gđa Monica Luis, pa kad je čuo da je jako sretna zbog toga, on mi da sam u pravom društvu sigurni gdje ja mogu dobiti moje želje iznos kredita, dali su mi dužnik obrazac kreditnog zahtjeva popuniti i vratiti, ja sam sve to, s obzirom na sve ih je moja potrebne informacije radi o meni, tako da sam bio s obzirom na uvjete i stanje njihove tvrtke sve išlo glatko, bez ikakve zadrške, u ne manje od 24hours sam bio obaviješten da moj kredit važećem zbroja od 7.000.000 eura je registriran i odobren od strane kreditnog odbora fonda, tako da u tom procesu vremena bio sam tako sretna kad su mi rekli da će ih poslati bankovne detalje, ali sam bio malo skeptičan da radiš pa sam rekao imam povjerenja i vjerujem u tu vjerovniku nazvati gospodina Abrahamu i dao ih bankovnim računom tako iznenađujuće i primiti i upozorenje od moje banke, da je moj račun je zaslužan zbroj 7.000.000 eura po MrAbraham. Tako sam hitno mu e-mail da imam primim kredit uspješno, pa je moja draga braćo i sestre vani još uvijek u potrazi za pravi zajam tvrtki ću savjet da Vas kontaktirati gospodina Abrahama s tom istom e-mail: citybankloan123@gmail.com i ja znam da će vam pomoći s vašim želja iznos kredita u redu, e-mail njima danas i bit će vam drago što ste učinili. Ivan Žilić iz HRVATSKE
05.05.2016. 04:55
:
pozdravi
Zovem se JOHANNA STENZ.
Samo podijeliti ovaj trenutak zabave s vama.
Upravo sam dobio kredit od 30.000 € u velikom francuskom trgovcu.
S njim sam imao ukupno zadovoljstvo.
Trenutno, ja sam najsretnija žena na svijetu.
A to, zahvaljujući jednom čovjeku.
Bog je taj koji je stavio na moj put.
A ja idem da dijele to svjedočanstvo s vama.
Njegovo ime je CHARLY KERKIR.
To je čovjek koji se uvijek poštuje svoje obveze.
To je čovjek od riječi.
To je jedinstven.
Ako ste u potrebi da se posuditi novac,
Molim vas da se obratite njima.
To je vrlo učinkovit čovjek spreman s pouzdanim dokumentima.
Ja samo napraviti jednu uplatu prije nego što se dobije moj kredit.
Za više informacija o ovom čovjeku,
Kontaktirajte me putem e-maila: johannastenz132@gmail.com
Ili se obratite vjerovniku na: charlykerkir@gmail.com

hvala
12.03.2017. 00:53
:
pozdravi
Zovem se JOHANNA STENZ.
Samo podijeliti ovaj trenutak zabave s vama.
Upravo sam dobio kredit od 30.000 € u velikom francuskom trgovcu.
S njim sam imao ukupno zadovoljstvo.
Trenutno, ja sam najsretnija žena na svijetu.
A to, zahvaljujući jednom čovjeku.
Bog je taj koji je stavio na moj put.
A ja idem da dijele to svjedočanstvo s vama.
Njegovo ime je CHARLY KERKIR.
To je čovjek koji se uvijek poštuje svoje obveze.
To je čovjek od riječi.
To je jedinstven.
Ako ste u potrebi da se posuditi novac,
Molim vas da se obratite njima.
To je vrlo učinkovit čovjek spreman s pouzdanim dokumentima.
Ja samo napraviti jednu uplatu prije nego što se dobije moj kredit.
Za više informacija o ovom čovjeku,
Kontaktirajte me putem e-maila: johannastenz132@gmail.com
Ili se obratite vjerovniku na: charlykerkir@gmail.com

hvala
12.03.2017. 00:53
:
pozdravi
Zovem se JOHANNA STENZ.
Samo podijeliti ovaj trenutak zabave s vama.
Upravo sam dobio kredit od 30.000 € u velikom francuskom trgovcu.
S njim sam imao ukupno zadovoljstvo.
Trenutno, ja sam najsretnija žena na svijetu.
A to, zahvaljujući jednom čovjeku.
Bog je taj koji je stavio na moj put.
A ja idem da dijele to svjedočanstvo s vama.
Njegovo ime je CHARLY KERKIR.
To je čovjek koji se uvijek poštuje svoje obveze.
To je čovjek od riječi.
To je jedinstven.
Ako ste u potrebi da se posuditi novac,
Molim vas da se obratite njima.
To je vrlo učinkovit čovjek spreman s pouzdanim dokumentima.
Ja samo napraviti jednu uplatu prije nego što se dobije moj kredit.
Za više informacija o ovom čovjeku,
Kontaktirajte me putem e-maila: johannastenz132@gmail.com
Ili se obratite vjerovniku na: charlykerkir@gmail.com

hvala
12.03.2017. 01:13
:
Nova usluga od 7000 do 900.000 eura

Jeste li je potrebna kako bi se povećali svoju aktivnost
ponuda od 5.000 do 950.000 eura za one u potrebi.
za sve vaše potrebe za više informacija kontaktirajte me.
email: marinela.brand@gmail.com
12.01.2018. 16:53
:
Pozdrav gospođo, Christabel Walter, zajmodavac je legitiman i pouzdan zajam za zajmove
u uvjetima i odredbama jasno i razumljivo uz kamatnu stopu od 2%.
dajemo poslovne zajmove,
Osobni zajmovi, studentski krediti, auto krediti, poslovni krediti, bolnički krediti i zajmovi za plaćanje računa. ako ti
potreban je zajam
sve što morate učiniti je da me kontaktirate izravno putem e-pošte: (evelynaustinloanfirm@gmail.com)
Bog te blagoslovio.
Iskreno,
Gđa. Christabel walter
E-mail: (evelynaustinloanfirm@gmail.com)

Napomena: Svi se odgovori trebaju poslati na: (evelynaustinloanfirm@gmail.com)
22.03.2018. 18:25
:
Pozajmice do 1,000.000 EURO. Bez zaloga uz sudsku overu ugovora u sudu.
Investicijski Kreditii,
Auto krediiti,
Debt Consolidation
Krediitna, linija
Poslovni Kreditii
Gotovinski krediti
Pozajmice online
Hipotekarni krediti
Brzi krediti
Nenamjenski kredit
Prijaviti putem e-maila: (cottagefinancials@gmail.com)
06.04.2018. 02:51
:
Jeste li pokušavali dobiti zajam? Jeste li tražili kako dobiti pristup privatnom zajmodavcu? Jeste li bili zabrinuti za svoju tvrtku i trebate zajam za pokretanje ili proširivanje svoje tvrtke? Jeste li odbijeni zajam od banke? Imate li prevelik dug i tražite zajam kako biste očistili svoje dugove? Svi ti odgovori su ovdje riješeni. Ja sam privatni kreditni zajmodavac koji nudi sve vrste zajmova s najviše 15 milijuna eura. Posjetite nas ako vam danas treba zajam. Spremni smo pomoći. Posjetite nas putem (rodfinancing@gmail.com)
19.04.2018. 04:04
:
Nudimo zajam od 2.000 do 5.000.000.000 eura, u rasponu od 1 do 30 godina uz kamatnu stopu od 3%. Ljubazno se prijavite putem magleauxloanfirm@gmail.com ako ste zainteresirani za zajam.
22.04.2018. 05:45
:
Tražite poslovni kredit, osobni zajam, stambeni kredit, auto
zajam, studentski kredit, dug konsolidacija zajam, unsecured kredita, venture
kapital, itd .. Ili ste odbili zajam od banke ili financijskog
ustanove za jedan ili više razloga. Na pravom ste mjestu
Vaše kreditne rješenja! Ja sam privatni zajmodavac, dajem zajmove
poduzeća i pojedinaca po niskoj i povoljnoj kamatnoj stopi od
2%. Interes. Kontaktirajte nas putem e-pošte
greatfuturefinancialservices@gmail.com
09.07.2018. 12:03
:
Zdravo,
Ovo je da se informiše javnost da je gospođa Morgan Erica, privatni zajmodavac, otvorila finansijsku priliku za sve koji imaju potrebu za finansijskom pomoći. Dati kredite po 2% kamate na pojedince, firme i kompanije pod jasnim i razumljivim uslovima i uslovima. obratite nam se danas putem e-maila kako bismo vam mogli pružiti uslove kredita na: (morganerica007@gmail.com)
12.07.2018. 20:19
:
Zdravo !

Da li vam je potrebna legitimna i brza kreditna usluga?
Trenutno nudimo 3% kredita svih vrsta, biznis kredita, ličnih kredita, automobila kredita, poljoprivrednih kredita ili finansiranja projekta? Nudimo kredite preduzećima i pojedincima širom sveta, konsolidaciju duga, iako imate
niske kreditne rezultate i teško je dobiti kredite od lokalnih banaka ili bilo koje finansijske institucije? , a sada imaš teško da se baviš svojom bankom ili bilo kojom drugom finansijskom institucijom? Da li vam je potreban hitan kredit ako da pošaljete e-mail preko nas
(ryanloaninvestment001@outlook.com) dajemo sve vrste kredita.

Prijavite se odmah i odmah uzmite novac!

* Borz između 5.000 i 50.000.000 dolara
* Odabir od 1 do 30 godina za otplatu.
* Fleksibilni uslovi kredita.

Svi ovi planovi i više, kontaktirajte nas sada.

kontaktirajte nas putem e-maila: za kreditnu kompaniju koja mi je pomogla ovdje su njihovi kontakt detalji (ryanloaninvestment001@outlook.com)


S poštovanjem
Menadžment
17.07.2018. 15:06
:
Želim zahvaliti gospodinu westhoodu da mi dajem zajam. Našao sam svjedočenje o tome kako je prijatelj dobio zajam od apexloans i podnijela sam zahtjev za kredit i dobio moj kredit. Ako vam je potreban hitni kredit danas, izbjegavajte prijevare s interneta i danas se prijavite za besplatne zajmove putem e-pošte; apexloans@yahoo.com
08.10.2018. 16:45
:
Dragi tražioci kredita

U bilo kakvim finansijskim poteškoćama? Da li želite da započnete svoj biznis? Ova kreditna kompanija osnovana je organizacija za ljudska prava širom svijeta s jednim ciljem pomoći siromašnima i ljudima sa finansijskim poteškoćama u životu. Ako želite da se prijavite za kredit, vratite nam se s detaljima ispod email: elenanino0007@gmail.com

Ime:
Potreban iznos kredita:
Trajanje zajma:
Broj mobitela:

Hvala i Bog blagoslovi
POVJERENJE
Elena
18.10.2018. 09:44
:
Nudimo Novcane Pozajmice: Osobni krediti, Poslovni krediti, stambeni krediti (hipoteka), Auto krediti, studentski krediti, investicije, partnerstvo i refinance. Možete nas kontaktirati sada danas putem na:

E-mail: 365creditunion@3mail.ie
01.12.2018. 10:56
:
Ja sam Sophia Arise. Želim dati pouzdano svjedočanstvo o tome kako sam dobio kredit kroz KREDITNO ULAGANJE GEORGE KENNETH-a. Dobio sam kredit od 58,000 eura. NAPOMENA: Ako ste zainteresirani za d obivanje kredita, kontaktirajte VIA EMAIL: georgekennethloaninvestment@gmail.com
30.12.2018. 14:18
:
Dobar dan,

Nudimo kredite po niskoj kamatnoj stopi i to je za sve zainteresirane bez obzira na vaše financijsko stanje, probna će vas uvjeriti. Ako ste zainteresirani, kontaktirajte nas putem e-maila hopkinsonloan@outlook.com.

Hvala.
20.01.2019. 11:44
:
Pozdrav, ja sam gdica SOFIJA ROSA. Iz Zagreba u Hrvatskoj želim dati pouzdano svjedocanstvo o tome kako sam dobio kredit od gospode Vladimire Financial Investor. Dobio sam zajam od 50000 €. NAPOMENA: Ona je pouzdana i autenticna Ako je netko zainteresiran za dobivanje kredita, molimo kontaktirajte njezin VIA EMAIL: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
30.01.2019. 03:36
:
Vi koji želite posuditi novac. Vi ste poslovni direktor, privatni investitor, odnosno osoba s potrebom za ubrzanim financiranjem zbog situacije. Ovdje je prilika za posuditi novac online za 48 sati, nudim vam zajam od 10.000 do 500.000 eura do 5.000.000,00 eura. Ovdje je naša e-pošta: ritaguerrero130@gmail.com
06.02.2019. 17:37
:
Vi koji želite posuditi novac. Vi ste poslovni direktor, privatni investitor, odnosno osoba s potrebom za ubrzanim financiranjem zbog situacije. Ovdje je prilika za posuditi novac online za 48 sati, nudim vam zajam od 10.000 do 500.000 eura do 5.000.000,00 eura. Ovdje je naša e-pošta: ritaguerrero130@gmail.com
06.02.2019. 17:38
:
Krediti i investicije nude se na 3%

Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
27.04.2019. 18:59
:
Krediti i investicije nude se na 3%

Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
27.04.2019. 19:00
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
27.04.2019. 19:00
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
27.04.2019. 19:01
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
27.04.2019. 19:01
:
Moje ime je Jessica Haver i ja sam iz Teksasa u SAD-u, upravo sam dobila kredit od tvrtke za zajmove Susan James upravo sada i čula sam za tu tvrtku i mislila sam da je to lažna tvrtka, ali sada sam toliko sretna što mi je ova tvrtka pomogla i 100% ova tvrtka je stvarna tako da svatko tko treba kredit ovo je prava tvrtka za primjenu od sada sam podnio zahtjev za kredit za moje poslovanje od 14.000.000,00 USD i ova mi je tvrtka bez odlaganja pomogla, tako sam sretna što svjedočim toj tvrtki jer sam Vidio sam da to rade drugi ljudi i sretan sam što sam među ljudima koji dijele svjedočanstvo o tome kako mi je ova tvrtka pomogla, tako da svatko, ako trebate pravi zajam, vaš je pomoćnik ovdje. njihov kontakt na:susanjamesloanfirml07@gmail.com ili putem web-lokacije:susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer
03.05.2019. 15:09
:
Pozdrav svima mi smo Sun Trust Financial Service certificirani i registrirani od strane vlade nudimo sve vrste kredita po vrlo niskim kamatnim stopama 2%. Imajte na umu da nudimo bilo koji iznos kredita (sredstva) bez ikakvog oblika registracije ili naknade za transfer. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-pošte:
suntrustfinancialhome@gmail.com
22.05.2019. 07:11
:
Pozdrav svima mi smo Sun Trust Financial Service certificirani i registrirani od strane vlade nudimo sve vrste kredita po vrlo niskim kamatnim stopama 2%. Imajte na umu da nudimo bilo koji iznos kredita (sredstva) bez ikakvog oblika registracije ili naknade za transfer. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-pošte:
suntrustfinancialhome@gmail.com
22.05.2019. 07:13
:
Dragi tražitelji kredita

Imate li financijskih poteškoća? Želite li pokrenuti vlastiti posao? Ova je tvrtka za zajam osnovana organizacijama za ljudska prava širom svijeta s jedinom svrhom pomoći siromašnima i osobama s financijskim poteškoćama u životu. Ako želite podnijeti zahtjev za kredit, vratite nam se s detaljima ispod e-pošte: elenanino0007@gmail.com

Ime:
Potreban iznos zajma:
Trajanje kredita:
Broj mobitela:

Hvala vam i Bog vas blagoslovio
SAMOUVJERENOST
Elena
25.05.2019. 04:16
:
Pluralna finansijska usluga


* Licni zajam
* Profesionalni kredit
* Industrijski kredit
* Komercijalni kredit
* Kredit za pokretanje biznisa
* Osobni projektni zajam
* Hipotekarni kredit

E-pošta: infos.kredit700@gmail.com

Whatsapp: +33 7 56 81 46 01
31.05.2019. 02:07
:
Trebate hitno kredit: Veronika.verakova@hotmail.com
Potrebno vam je financiranje za vaš dom, za svoju tvrtku, za kupnju automobila, za kupnju motocikla, za stvaranje vlastitog posla, za vaše osobne potrebe, više sumnje. Osobne kredite odobravam od 5.000 do 50.000.000 eura uz nominalnu kamatnu stopu od 2% bez obzira na iznos. U zahtjevu za kredit navedite točan iznos koji želite i datum dospijeća. Za više informacija, kontaktirajte nas na ovu adresu e-pošte:

E-mail: Veronika.verakova@hotmail.com
E-mail: Veronika.verakova@hotmail.com

Postoje rješenja za dobivanje brzog kredita !

Primite moje najistaknutije pozdrave
02.06.2019. 04:00
:
Da li vam je potreban kredit? nudimo sve vrste kredita kao što su Osobni zajmovi, Krediti za konsolidaciju duga, Venture Capital, Poslovni zajam, Obrazovni kredit, Kućni zajam i Zajam iz bilo kojeg razloga i hitnih potreba !. sa kamatnom stopom od 3% Da li vas je banka odbila? Imate li loš kredit? Imate li neplaćene račune? Jeste li u dugovima? Trebate li osnovati posao? Više se ne brinite jer smo tu da vam ponudimo priliku da dobijete kredit. Naš kredit se kreće od bilo kojeg iznosa po vašem izboru. Ako ste zainteresirani, kontaktirajte nas na ovu e-mail adresu: Obavezno: ________ 5. Trajanje: _____ 6. Pol: _____ 7. Zanimanje: ________ 8. Mjesečni prihod: _______ 9. Datum rođenja: ________ 10. Broj telefona: _________ Email: pravexfinancialservice@gmail.com
Whatsapp +34631881585
10.06.2019. 22:15
:
Da li vam je potreban kredit? nudimo sve vrste kredita kao što su Osobni zajmovi, Krediti za konsolidaciju duga, Venture Capital, Poslovni zajam, Obrazovni kredit, Kućni zajam i Zajam iz bilo kojeg razloga i hitnih potreba !. sa kamatnom stopom od 3% Da li vas je banka odbila? Imate li loš kredit? Imate li neplaćene račune? Jeste li u dugovima? Trebate li osnovati posao? Više se ne brinite jer smo tu da vam ponudimo priliku da dobijete kredit. Naš kredit se kreće od bilo kog iznosa po vašem izboru. Ako ste zainteresirani, kontaktirajte nas na ovu e-mail adresu: Obavezno: ________ 5. Trajanje: _____ 6. Pol: _____ 7. Zanimanje: ________ 8. Mjesečni prihod: _______ 9. Datum rođenja: ________ 10. Broj telefona: _________ Email: pravexfinancialservice@gmail.com
Whatsapp +34631881585
13.06.2019. 01:01
:
Podnijeti zahtjev za kredit od oko 2000 do 10 milijuna eura u ovoj renomiranoj tvrtki. primijeniti sada putem magleauxloanfirm@gmail.com ili Whatsapp na +14422457595. i dobiti brz zajam.
25.06.2019. 08:42
:
Zdravo, prestani trošiti svoj novac, dođi uzeti svoj kredit bez obzira kod kuće to je uvjerljivo 100% .mail: creditoveloce9@gmail.com.
26.07.2019. 10:17
:
Trebate zajam od 2.000 do 500.000 eura?
Za vaše osobne ili profesionalne potrebe?
Za hitne zahtjeve, molimo kontaktirajte nas spremno. E-adresa: globalfinance897@gmail.com
whatsapp: +33 7 56 91 83 40
03.08.2019. 09:54
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
04.08.2019. 23:14
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
04.08.2019. 23:19
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
04.08.2019. 23:20
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
04.08.2019. 23:21
:
Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Kontaktirajte putem aplikacije WhatsApp: +16014560144
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju
14.09.2019. 08:36
:
Stojim vam na raspolaganju zajam novac od 2.000 € do 8.000.000 € uz kamatnu stopu od 2% godišnje na vrlo jednostavnim uvjetima za sve ljude koji mogu platiti bez razlike kontaktirajte me E-mail: lorenzo.monguelfo@gmail.com
Viber : +33752105567
15.09.2019. 02:47
:
Stojim vam na raspolaganju zajam novac od 2.000 € do 8.000.000 € uz kamatnu stopu od 2% godišnje na vrlo jednostavnim uvjetima za sve ljude koji mogu platiti bez razlike kontaktirajte me E-mail: lorenzo.monguelfo@gmail.com
Viber : +33752105567
15.09.2019. 02:48
:
Stojim vam na raspolaganju zajam novac od 2.000 € do 8.000.000 € uz kamatnu stopu od 2% godišnje na vrlo jednostavnim uvjetima za sve ljude koji mogu platiti bez razlike kontaktirajte me E-mail: lorenzo.monguelfo@gmail.com
Viber : +33752105567
15.09.2019. 02:48
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
15.09.2019. 02:49
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
15.09.2019. 02:49
:

100% financiranje novca zajma. 100% povjerenje :: Sonia1pitalua@gmail.com , Dakle, ako vam treba novac, molim vas da mi odgovorite kako bih mogao poslati svoj prijedlog. Moja kamatna stopa je 2% i pokriva cijeli kredit. Moja sposobnost za proširenje sredstava do 650.000 eura. Moja e-adresa :: sonia1pitalua@gmail.com
Whatsapp: +22 968 682 459 Viber: +22 968 682 459
20.09.2019. 07:49
:
KAKO DOBIM MOJI KREDIT OD OVE VELIKE TVRTKE

Pozdrav dragi moji ljudi, ja sam Linda McDonald, trenutno živim u Austinu Texasu u SAD-u. Trenutno sam udovica s troje djece i zaglavila sam u financijskoj situaciji u travnju 2018. godine i trebalo mi je refinanciranje i plaćanje računa. Pokušao sam tražiti kredite raznih privatnih i korporativnih tvrtki, ali nikad s uspjehom, a većina banaka mi je odbila kredit, ne puni plijen onim tamošnjim šalterima koji ih nazivaju zajmodavcem samo-novca, svi su prijevara, sve što žele je vaše novac i dobro da ih više ne čujete, učinili su mi ga dva puta prije nego što sam upoznao gospodina Davida Wilsona, najzanimljiviji dio toga je da mi je zajam prebačen unutar 74 sata, pa ću vam savjetovati da kontaktirate gospodina Davida ako zanima vas zajam i sigurni ste da ga možete vratiti na vrijeme, možete se obratiti e-poštom ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nema kreditne provjere, nema cosignera sa samo 2% kamatne stope i boljim planovima otplate i Ako želite kontaktirati bilo koju firmu vezano za osiguranje zajma bez osiguranja, tada se danas obratite g. Davidu Wilsonu za vaš zajam

Nude sve vrste zajma koje daju

Kratkoročni zajam (5_10 godina)
Dugoročni zajam (20_40)
Zajam za medijski termin (10_20)
Oni nude zajam poput
Zajam za dom ............., Poslovni zajam ........ Zajam za dugove .......
Studentski zajam .........., Zajam za pokretanje posla
Poslovni zajam ......., kredit tvrtke .............. itd
E-pošta .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
Kad je riječ o financijskoj krizi i zajmu, onda je financijski zajam David Wilson pravo mjesto za molim vas, recite mu samo ja gospođa Linda McDonald da vam usmjerim sreću ................... ....
22.10.2019. 13:27
:

Read Up My Story Today as my story is a very special and unique one as is not like the numerous advert you always see online and also I want to be 100% sincere and truthful to you that there can never be any other online spell caster that can help you bring back your EX BACK to you other than DR OSCAR DILAN as he alone is 100% effective,dynamic and very reliable as 99.9% of other spell casters are not for real and can never help you solve your problems at all instead they will complicate your present condition OK SO BE WISE AND ALSO BE WARNED AND CONTACT DR OSCAR DILAN TODAY... MY OWN LIFE STORY / EXPERIENCES IS BELOW:


My Name is Mark Kelvin, From USA. I wish to share my testimonies with the general public about what this man called Dr OSCAR DILAN has just done for me , this man has just brought back my lost Ex WIFE to me with his great spell, I was married to this woman called Sharon we were together for a long time and we loved our self’s but when I was unable to make her pregnant for me and also give her al she needs she left me and told me she can’t continue anymore then I was now looking for ways to get her back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email: oscardilan68@yahoo.com OR oscardilan68@hotmail.com OR oscardilan68@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM as you won't believe this when I contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost WIFE back, and after a month she became pregnant for me because he gave me some herbs to take also and when she went for a test and the result stated that she was pregnant am happy today am a FATHER of a baby girl, thank you once again the great DR OSCAR DILAN for what you have done for me, if you are out there passing through any of this problems listed below:

(1) If you want your ex back.
(2) if you always have bad dreams.
(3) You want to be promoted in your office.
(4) You want women/men to run after you.
(5) If you want a child/PREGNANCY SPELL.
(6) You want to be rich.
(7) You want to tie your husband/wife to be
yours forever.
(8) If you need financial assistance.
(9) How you been scammed and you want to recover you lost money.
(10)Stop Divorce
(11) CURE TO ALL KIND OF SICKNESS/DISEASES HERE
(12) Winning of lottery
(13) Cure To Hiv/Aids
(14) LOTTERY/LOTTO SPELL WINNING
(15) CURE TO HERPES AND ANY OTHER SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES AT ALL...
(16) HAVE YOU BEEN SCAMMED BEFORE AND NEEDS TO RECOVER ALL THE DOLLARS/MONEY YOU LOST TO THESE FRAUDSTER ???.. CONTACT OSCAR DILAN AS HE HELPED MY FRIEND CALLED LEONARD CAPTAIN FROM USA TO RECOVER BACK THE SUM OF $300,000.00 DOLLARS HE LOST TO SCAMMERS ONLINE

Email: oscardilan68@yahoo.com OR oscardilan68@hotmail.com OR oscardilan68@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM ...... YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2348077526136
06.11.2019. 03:47
:
ISPITIVANJE O KAKO DOČIMO KAO KREDITI OD OVE VELIKE PREDUZEĆE KAO JEDNOGA MAMA

Moja imena su gospođa Yvonne Bills. Živim u SAD-u Las Vegas i danas sam sretna žena dok govorim. Rekla sam sebi da će svaka kreditna kuća ili zajmodavac koja mi može promijeniti moj narušeni život i život moje porodice uputiti bilo koju osobu koja traži pozajmio im. Dali su mi sreću i meni i mojoj porodici, bio mi je potreban kredit od 40.000 USD 12. rujna 2019. i zajam sam dobio u roku od 72 sata bez stresa. Oni zaista Boga strahuju od ljudi, radeći s renomiranom kreditnom kompanijom. ako vam je potreban kredit i ako ste sigurni da ćete vratiti zajam, kontaktirajte ih danas i recite im da vas je gospođa Yvonne Bills uputila njima, možete ih kontaktirati e-poštom; ……… (elliotoliveloanfirm @ yahoo. com ILI elliotoliveloanfirm@gmail.com ILI elliotoliveloanfirm@hotmail.com) ……………………… Želim vam puno sreće hvala i neka vas svemoć Bog blagoslovi….
06.11.2019. 03:51
:
Dobar dan.

Ne mogu sakriti ovo veliko svjedočanstvo koje se dogodilo u mom životu, voljet ću da svi to znaju i budem uljudan, zato želim to podijeliti sa cijelim svijetom stavljajući ovaj oglas na oglase, ja sam gospođa Luz Morales po imenu , Živim u Chattanoogi, država Tennessee, želim zahvaliti Elliot Oliveu na njegovoj ljubaznosti prema mom porodičnom životu, nikad nisam znao da još uvijek postoji iskren i pouzdan zajmodavac poput ovog interneta i na zemlji. Samo sam nekoliko dana bio u potrazi za kreditom u iznosu od 100 000,00 dolara, dok mi je ponestalo novca za hranjenje, školarine, posao mi je stvarno odlazio od kapitala i moje stanarine. Prevaralo me oko 15 000,00 dolara i odlučio sam da se više ne bavim takvim poslovima. Ali moja prijateljica me je uvela u kreditnu firmu zbog mog izgleda i posla, a takođe i zbog toga što se žalim na nju. Rekao sam joj da me više ne zanima nikakav ugovor o zajmu, ali rekla mi je da još uvijek postoji iskreni zajmodavac kome će me preporučiti, a dala mi je detalje o ovom čovjeku koji se zove Elliot Olive. I stvarno sam pokusio i danas sam najveći i sretan, dobio sam iznos zajma u iznosu od 95,000,00 USD od ove sjajne firme POZOVANI MR Elliot Olive FINANCIJSKA FIRMA. Ako vam je potreban istinski, iskreni, trajni i istinski vrijedni zajmodavac ili financijska pomoć, a također znate da možete biti pouzdani i pouzdani, sposobni da otplatite u dogledno vrijeme trajanja sredstava za koja ću vas savjetovati pošaljite im svoj kontakt e-poštom na: elliotoliveloanfirm@yahoo.com ILI elliotoliveloanfirm@gmail.com ILI elliotoliveloanfirm@hotmail.com. I bićete oslobođeni prevare na internetu. Moja draga žena upućuje pozdrav i vama, ako ne za vas, ne mogu zamisliti kakav bi život trebao biti danas za moju porodicu. Molim te molim sve na zemlji da mi pomognu zahvaliti g. Elliot Olive. I uvijek ću dijeliti to veliko iznenađenje i svjedočanstvo koje se svakodnevno događalo u mom životu svima kojima su potrebni krediti. Opet se kontakt adresa e-pošte nalazi na sljedeći način: elliotoliveloanfirm@yahoo.com ILI elliotoliveloanfirm@gmail.com ILI elliotoliveloanfirm@hotmail.com .. KONTAKTIRAJTE NJIHOVU VIŠU E-mail ZA KREDIT: elliotoliveloanfirm@yahoo.com ILI elliotoliveloanfirmfirmgg@gmail.com OR .com KAKO SU UČINKOVITI, DINAMIČKI I POUZDANI.
06.11.2019. 03:53
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
07.11.2019. 19:29
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
07.11.2019. 19:29
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
07.11.2019. 19:30
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
07.11.2019. 19:31
:
Mi smo kredit brzi tvrtka koja nudi višenamjenske zajmove svim osobama s kamatnom stopom od 3%. Naši krediti su sigurni i zajamceni. Pružamo gotovinu cak i uz nisku razinu kredita. Kontaktirajte nas i javite nam koliko želite posuditi. E-mail: christian.berger1942@gmail.com
Whatsapp ili Viber: +33 756 87 0504
07.11.2019. 19:31
:

Ne brini više što smo tu zbog tebe! Trebate li zajam za posao ili za plaćanje računa po kamatnoj stopi od 2%? Nudimo poslovni zajam, osobni zajam, kredit za kuće, auto kredit, studentski zajam, kredit za konsolidaciju duga npr. bez obzira na vašu kreditnu ocjenu. Zajamčeno je pružanje financijskih usluga za naše brojne klijente širom svijeta. S maksimalnim trajanjem od 1 do 30 godina, naš kredit se kreće od 5 000 eura (pet tisuća dolara) do 50 000 000 000,00. (Pedeset milijuna eura). Posuđujemo i u SAD-u DOLLARS, EURO i POUNDS! Za više detalja kontaktirajte nas putem ove e-pošte: (Kplendes@outlook.com) whattsapp +12052177288
23.11.2019. 03:30
:
Ofrecemos préstamos a una tasa de interés baja del 3%. Solicite un servicio rápido y conveniente
préstamo para pagar facturas y comenzar un nuevo negocio o refinanciar sus proyectos
a una tasa de interés más barata del 3%, tiene un puntaje de crédito bajo y
les resulta difícil obtener préstamos de capital de bancos locales y otros
¿instituciones financieras? Aquí está su oportunidad de obtener un préstamo de nuestro
Organización. Ofrecemos préstamos a individuos para los siguientes propósitos y
mucho más. Préstamo personal, expansión de negocios, creación de empresas, educación,
Consolidación de deuda, préstamos de dinero duro. Contáctenos hoy por correo electrónico:
robettojohn0147@gmail.com
whasApp Number +254768019021
19.12.2019. 01:01
:
DOBRO DAN MOJI LJUDI HRVATSKE

ISPITIVANJE O KAKO DOBIO SAM ZAJEDNIK DA KUPIM KUĆU OD NEKRETNINSKOG I KUPNJNOG DRUŠTVENOG DRUŠTVA POZOVIO je gradsku banku. Danas sam VELIKA SRETNA I BOG BLESS CITY BANK KOMPINUJEM
,
Moje ime je ismaria Dolazim iz HRVATSKE i zadnjih 5 mjeseci tražim originalnu kreditnu kompaniju za kupnju kuće
sve što sam dobio bila je gomila prevare zbog kojih sam ih na kraju vjerovao
od onog dana, uzeli su mi novac ne dajući zauzvrat ništa
nada mi se izgubila, zbunio sam se i frustrirao, nikad nisam htio imati bilo kakve veze s tvrtkama za kredit na internetu, pa sam otišao pozajmiti nešto novca od
prijatelju, rekao sam joj sve što se dogodilo i rekla je da mi može to pomoći
ona poznaje kreditnu kompaniju koja mi može pomoći u bilo kojem iznosu zajma
potreban mi je sa vrlo niskom kamatnom stopom od 2%, da je upravo dobila
Zajam od njih, usmjerila me je prema tome kako da se prijavim za kredit
Baš kao što mi je rekla, prijavila sam se s njima na Email: (citybankloans10@aol.com) (citybankloan123@gmail.com) Nikad nisam vjerovala, ali pokušala sam i na svoj
najveće iznenađenje dobio sam kredit u roku od 24 sata, nisam mogao vjerovati,
Sretna sam i opet bogata i zahvaljujem Bogu na takvom zajmu
kompanije poput ove i dalje postoje na ovim prevarama svuda na svim mestima,
molim vas da savjetujem svima koji trebaju kredit
(citybankloans10@aol.com) (citybankloan123@gmail.com) nikada vas neće iznevjeriti, i
vaš život će se promijeniti kao što je i moj. Brzo kontaktirajte (citybankloans10@aol.com) (citybankloan123@gmail.com) danas i uzmite svoj zajam od njih, Bog blagoslovi firmu za gradske banke za njihovu stvarnu ponudu zajma.
 Obavezno se obratite firmi za izdavanje gradskih banaka zbog svog zajma jer sam kredit bez uspjeha dobio od ove kompanije.
30.12.2019. 22:11
:
Credit ATM Cards available worldwide
Do you know that you can withdraw cash from any ATM machine !!!

We have specially programmed ATM cards that can be used to used to withdraw cash at the ATM or swipe, stores and outlets. We sell this cards to all our customers and interested buyers worldwide, the cards has a daily withdrawal limit of 5000 in ATM and up to 100,000 spending limit in it stores.
Becoming wealthy and living the lifestyle of the rich and famous is the dream of many people. And whilst most people go to work or seek other ethical methods of making money online.
The blank ATM withdraws money from any ATM machines and there is no name on it because it is blank just your PIN will be on it, it is not traceable.PROGRAMMED blank ATM card works on any card supported ATM machine,anywhere in the world.
Contact Person: Prof Alexander Castro
E-Mail: atmservices44@aol.com
hacklords.investors@gmail.com
whatsapp +17042750147
mobile +441865922067
We also offer the following services:
1)WESTERN UNION TRANSFERS/MONEY GRAM TRANSFER
2)BANKS LOGINS
3)BANKS TRANSFERS
4)CRYPTOCURRENCY MINING
5)BUYING OF GIFT CARDS
6)WALMART TRANSFERS
7)BITCOIN INVESTMENTS
23.01.2020. 17:07
:
Dobar dan,

Imate li kakvu financijsku pomoć? ili Da li vam je potreban brzi zajam da biste očistili svoje dugove da biste se vratili na posao po vrlo niskoj kamatnoj stopi? Ako da, pošaljite e-poštu: mobilfunding1999@gmail.com za više informacija, jer sam od njih dobio svoj zajam i oni su u potpunosti pouzdani.

Lijepi Pozdrav.
30.01.2020. 15:17
:
Trebate brzi zajam ??
Godišnja kamatna stopa: 2%.
Trebate li poslovni zajam?
Trebate li osobni zajam?
Trebate li hipotekarni kredit?
Trebate li poljoprivredni kredit?
Trebate li zajam za poboljšanje poslovanja?
Minimalni iznos je 2000 USD.
Maksimalni iznos: 50 milijuna dolara. kontaktirajte nas (telefonski poziv / Whatsapp: +16146991004); e-pošta (szekfu770@gmail.com)
01.02.2020. 12:36
:
Trebate brzi zajam ??
Godišnja kamatna stopa: 2%.
Trebate li poslovni zajam?
Trebate li osobni zajam?
Trebate li hipotekarni kredit?
Trebate li poljoprivredni kredit?
Trebate li zajam za poboljšanje poslovanja?
Minimalni iznos je 2000 USD.
Maksimalni iznos: 50 milijuna dolara. kontaktirajte nas (telefonski poziv / Whatsapp: +16146991004); e-pošta (szekfu770@gmail.com)
01.02.2020. 12:36
:
Trebate brzi zajam ??
Godišnja kamatna stopa: 2%.
Trebate li poslovni zajam?
Trebate li osobni zajam?
Trebate li hipotekarni kredit?
Trebate li poljoprivredni kredit?
Trebate li zajam za poboljšanje poslovanja?
Minimalni iznos je 2000 USD.
Maksimalni iznos: 50 milijuna dolara. kontaktirajte nas (telefonski poziv / Whatsapp: +16146991004); e-pošta (szekfu770@gmail.com)
01.02.2020. 12:36
:
Trebate brzi zajam ??
Godišnja kamatna stopa: 2%.
Trebate li poslovni zajam?
Trebate li osobni zajam?
Trebate li hipotekarni kredit?
Trebate li poljoprivredni kredit?
Trebate li zajam za poboljšanje poslovanja?
Minimalni iznos je 2000 USD.
Maksimalni iznos: 50 milijuna dolara. kontaktirajte nas (telefonski poziv / Whatsapp: +16146991004); e-pošta (szekfu770@gmail.com)
01.02.2020. 12:36
:
Sono partner di molte banche e ho molto capitale nelle sue banche. Hai bisogno di prestiti tra privati ??per affrontare difficoltà finanziarie e, infine, per uscire dalla situazione di stallo creata dalle banche, con il rifiuto dei tuoi file di domanda di credito, siamo un gruppo di esperti finanziari in grado di aiutarti a raggiungere l'importo di cui hai bisogno e in condizioni che ti semplificheranno la vita.
Concediamo prestiti che vanno da 1 mese a 30 anni e diamo tra 2 000 e 10 000 000 €.
Il nostro tasso di interesse è del 2% all'anno, ecco le aree in cui possiamo aiutarti:
* Finanziario
* Prestito ipotecario
* Prestito di investimento
* Prestito auto
* Debito di consolidamento
* Rimborso del credito
* Prestito personale
* Sei registrato
* Le banche vietano e tu non hai il favore delle banche o piuttosto hai un progetto e devi **** per contattarmi e io ti aiuterò.
E-mail: giovannipiombi@gmail.com
09.02.2020. 15:11
:
Sono partner di molte banche e ho molto capitale nelle sue banche. Hai bisogno di prestiti tra privati ??per affrontare difficoltà finanziarie e, infine, per uscire dalla situazione di stallo creata dalle banche, con il rifiuto dei tuoi file di domanda di credito, siamo un gruppo di esperti finanziari in grado di aiutarti a raggiungere l'importo di cui hai bisogno e in condizioni che ti semplificheranno la vita.
Concediamo prestiti che vanno da 1 mese a 30 anni e diamo tra 2 000 e 10 000 000 €.
Il nostro tasso di interesse è del 2% all'anno, ecco le aree in cui possiamo aiutarti:
* Finanziario
* Prestito ipotecario
* Prestito di investimento
* Prestito auto
* Debito di consolidamento
* Rimborso del credito
* Prestito personale
* Sei registrato
* Le banche vietano e tu non hai il favore delle banche o piuttosto hai un progetto e devi **** per contattarmi e io ti aiuterò.
E-mail: giovannipiombi@gmail.com
09.02.2020. 15:12
:
Ne brini više što smo tu zbog tebe! Trebate li zajam za posao ili za plaćanje računa po kamatnoj stopi od 2%? Nudimo poslovni zajam, osobni zajam, kredit za kuće, auto kredit, studentski zajam, kredit za konsolidaciju duga npr. bez obzira na vašu kreditnu ocjenu. Zajamčeno je pružanje financijskih usluga za naše brojne klijente širom svijeta. S maksimalnim trajanjem od 1 do 30 godina, naš kredit se kreće od 5 000 eura (pet tisuća dolara) do 50 000 000 000,00. (Pedeset milijuna eura). Posuđujemo i u SAD-u DOLLARS, EURO i POUNDS! Za više detalja kontaktirajte nas putem ove e-pošte: giovannipiombi@gmail.com
09.02.2020. 15:13
:
Ne brini više što smo tu zbog tebe! Trebate li zajam za posao ili za plaćanje računa po kamatnoj stopi od 2%? Nudimo poslovni zajam, osobni zajam, kredit za kuće, auto kredit, studentski zajam, kredit za konsolidaciju duga npr. bez obzira na vašu kreditnu ocjenu. Zajamčeno je pružanje financijskih usluga za naše brojne klijente širom svijeta. S maksimalnim trajanjem od 1 do 30 godina, naš kredit se kreće od 5 000 eura (pet tisuća dolara) do 50 000 000 000,00. (Pedeset milijuna eura). Posuđujemo i u SAD-u DOLLARS, EURO i POUNDS! Za više detalja kontaktirajte nas putem ove e-pošte: giovannipiombi@gmail.com
09.02.2020. 15:13
:
Treba li vam brzi zajam? Trebate li komercijalni zajam? Trebate li osobni zajam? Trebate li hipotekarni kredit? Trebate li zajam u poljoprivredi? Trebate zajam za poboljšanje poslovanja? Pristupačna cijena uz samo 2% kamatne stope Godišnja Minimalna vrijednost: 20000 USD Maksimalni iznos: 50 milijuna USD. Imajte na umu da će ovi zajmovi biti prebačeni na vaš bankovni račun u roku od 24 sata. Molimo kontaktirajte nas na e-mail ispod za daljnje informacije Ramos pietzark Služba za korisnike (romanpz101@gmail.com)
05.04.2020. 19:43
:
Treba li vam brzi zajam? Trebate li komercijalni zajam? Trebate li osobni zajam? Trebate li hipotekarni kredit? Trebate li zajam u poljoprivredi? Trebate zajam za poboljšanje poslovanja? Pristupačna cijena uz samo 2% kamatne stope Godišnja Minimalna vrijednost: 20000 USD Maksimalni iznos: 50 milijuna USD. Imajte na umu da će ovi zajmovi biti prebačeni na vaš bankovni račun u roku od 24 sata. Molimo kontaktirajte nas na e-mail ispod za daljnje informacije Ramos pietzark Služba za korisnike (romanpz101@gmail.com)
05.04.2020. 19:46
:
Spremi moje svjedočenje
         joseluisloans@gmail.com

Zovem se Živanka katica, ja sam iz Velike Gorice. Želim iskoristiti ovo vrijeme da na internetu napišem da sam upravo primio 50.000 eura kredita od ove tvrtke pod nazivom Jose luis zajam. U početku nisam vjerovao onome što ljudi kažu na internetu, ali odlučio sam ga isprobati i aplicirao sam za kredit prije 2 dana i upravo sam dobio poziv iz svoje banke da na računu imam 50 000 eura i odmah me je obavijestila moja tvrtka Jose Luis zajmovi i pitala me jesam li dobio zajam, a ja sam im odgovorio da, pa su mi rekli da bih trebao dovesti više ljudi u ovu tvrtku ako nekome treba kredit, pa ako stvarno trebate zajam , to je tvrtka od koje možete tražiti zaista je sjajna i sad vjerujem da postoji prava kreditna tvrtka koja daje zajmove i da je ta tvrtka kreditno društvo jose luis zajma, pa ako bilo kome od vas treba hitan zajam i to važno je da se ova tvrtka može prijaviti. Postoji adresa za slanje pošte (joseluisloans@gmail.com). Na kraju sam zaista sretna i sada mogu pokrenuti posao. Hvala vam još jednom Patricia što ste sjajni i Bog blagoslovi vas i vaše društvo.
03.05.2020. 21:34
:
Spremi moje svjedočenje
         joseluisloans@gmail.com

Zovem se Živanka katica, ja sam iz Velike Gorice. Želim iskoristiti ovo vrijeme da na internetu napišem da sam upravo primio 50.000 eura kredita od ove tvrtke pod nazivom Jose luis zajam. U početku nisam vjerovao onome što ljudi kažu na internetu, ali odlučio sam ga isprobati i aplicirao sam za kredit prije 2 dana i upravo sam dobio poziv iz svoje banke da na računu imam 50 000 eura i odmah me je obavijestila moja tvrtka Jose Luis zajmovi i pitala me jesam li dobio zajam, a ja sam im odgovorio da, pa su mi rekli da bih trebao dovesti više ljudi u ovu tvrtku ako nekome treba kredit, pa ako stvarno trebate zajam , to je tvrtka od koje možete tražiti zaista je sjajna i sad vjerujem da postoji prava kreditna tvrtka koja daje zajmove i da je ta tvrtka kreditno društvo jose luis zajma, pa ako bilo kome od vas treba hitan zajam i to važno je da se ova tvrtka može prijaviti. Postoji adresa za slanje pošte (joseluisloans@gmail.com). Na kraju sam zaista sretna i sada mogu pokrenuti posao. Hvala vam još jednom Patricia što ste sjajni i Bog blagoslovi vas i vaše društvo.
03.05.2020. 21:34
:
Bok, ispričavam se za e-mail kao što je ovaj za vas, pustiti mene znati ako planirate pokrenuti posao, otvoriti posao, izgraditi kuću ili vam je potreban kredit. Nudimo kredite u vrijednosti između 3.000 i 15.000.000 eura s dospijećem od 1 do 30 godina po stopi od 3% godišnje. E-mail: moretti.gracia@gmail.com Whatsap: +33752521461
04.05.2020. 19:15
:
Bok, ispričavam se za e-mail kao što je ovaj za vas, pustiti mene znati ako planirate pokrenuti posao, otvoriti posao, izgraditi kuću ili vam je potreban kredit. Nudimo kredite u vrijednosti između 3.000 i 15.000.000 eura s dospijećem od 1 do 30 godina po stopi od 3% godišnje. E-mail: moretti.gracia@gmail.com Whatsap: q33752521461
04.05.2020. 19:15
:
Bok, ispričavam se za e-mail kao što je ovaj za vas, pustiti mene znati ako planirate pokrenuti posao, otvoriti posao, izgraditi kuću ili vam je potreban kredit. Nudimo kredite u vrijednosti između 3.000 i 15.000.000 eura s dospijećem od 1 do 30 godina po stopi od 3% godišnje. E-mail: moretti.gracia@gmail.com Whatsap: q33752521461
04.05.2020. 19:16
:
moje ime je Tomislav Gordić. Majka mi je rekla da ide putem interneta i naišla je na izdavanje zajma za garanciju koji kaže da njezino poduzeće za kreditiranje daje zajam širokoj javnosti po vrlo niskoj kamatnoj stopi.
Dakle, kontaktirao sam tvrtku putem njenog e-maila: anamichaelguarantytrustloans@gmail.com

što je na objavi koju je vidjela moja majka, a ja sam zatražila kredit od 8.000 eura na rok od 2 godine. Tvrtka mi je odgovorila i poslala mi sve uvjete njezine tvrtke koje sam pročitao i pristao sam s njima. Nakon odobrenja mog zahtjeva za kredit, primio sam obavijest od svoje banke da je moj bankovni račun za koji sam izjavio da je uplaćen u iznosu od 8.000 eura. Završio sam otplatu zajma 18. prosinca i tada sam odlučio zatražiti svotu od 32.000 eura za pokretanje vlastitog posla, koju sam i nakon istih postupaka primio na svoj bankovni račun. Odlučio sam uvrstiti i svoje bankovne podatke kako bi svi znali da je istinita i vrlo stvarna.U nastavku su moji bankovni podaci:

Naziv banke: PBZ Slavonski Brod
Naziv računa: Tomislav Gordić
Broj računa: HR6723400093202740084

Dakle, želim iskoristiti ovu priliku da kažem svima koji na Internetu traže privatnog zajmodavca koji je pouzdan da se javi na Guarantski zajam putem e-maila: anamichaelguarantytrustloans@gmail.com
Broj telefona: +14704810039 možete ih kontaktirati i na Whatsapp-u: +1 (470) 481-0039 Možete me kontaktirati i ako trebate moju pomoć ili želite da mi postavite pitanja o tome kako sam dobio kredit. Evo moje e-pošte: [gordictomislav@gmail.com]
07.05.2020. 22:17
:
Dobar dan svima, ja se zovem Marija Ivana, samohrana sam majka 3 djece iz Hrvatske i želim podijeliti opipljivo svjedočanstvo o tome kako sam dobio zajam od 90,000 eura od pouzdanog zajmodavca. Već sam dva puta postao žrtvom prijevare sa zajmovima, prije nego što sam upoznao gospodina Davea Thompsona, pročitao sam svjedočanstvo i kontaktirao ga. Zvao sam ovog zajmodavca čovjekom Božjim, jer je odgovarao na moje molitve za kredit. Jako sam sretan što sam upoznao takvog čovjeka, ovo je vrlo lak način da dobijem kredit od pouzdanog čovjeka koji ima kreditnu tvrtku u Sjevernoj Americi, ime firme (NAJBOLJI LAKE FINANCE HOME) Ovo svjedočanstvo je u svim društvenim medija, jer sam obećao da ću ga podijeliti u cijelom svijetu, napominjemo da 2% kamate imate na umu da i vi možete dobiti posao i uložiti u posao s njim kontaktirajte putem e-pošte: westlakefinancehome@gmail.com
13.05.2020. 03:59
:
Pozdrav, prijavite se za brzi i povoljni zajam širom svijeta. Zbog brzog širenja CORONA VIRUS-a (COVID-19) u svijetu, Međunarodne financijske institucije (IFI) koja uključuje Svjetsku banku, Međunarodni monetarni fond, a Međunarodna financijska korporacija i Financijski odbor Europske unije odobrili su neke registrirane privatni zajmodavci nude ne-kolateralni zajam s trenutnom isporukom zajma putem Interneta kako bi se upoznali s pojedincima potrebnim u ovom razdoblju epiderme COVID19. kontaktirajte nas za više informacija. e-pošta: kateloansss@hotmail.com ili WhatsApp: +2348075180625
02.06.2020. 15:38
:

Are you searching for a very genuine loan at an affordable interest rate of 2% process and approved within 4 working days? Have you been turned down Constantly by your Banks and other financial institutions because of bad credit? Loans ranging from $5000 USD to $20, 000, 000 USD maximum LOANS for Developing business a competitive edge / business expansion. We are certified, trustworthy, reliable, efficient, Fast and dynamic for real estate and any kinds of business financing. Contact us for more details and information.
Thanks & Regard
Call/Whats App 918130061433
(Whats App)+1(254)244 2273
Indiabulls Housing Finance Pvt Ltd
E-mail: bullsindia187@gmail.com
18.06.2020. 16:58
:

Are you searching for a very genuine loan at an affordable interest rate of 2% process and approved within 4 working days? Have you been turned down Constantly by your Banks and other financial institutions because of bad credit? Loans ranging from $5000 USD to $20, 000, 000 USD maximum LOANS for Developing business a competitive edge / business expansion. We are certified, trustworthy, reliable, efficient, Fast and dynamic for real estate and any kinds of business financing. Contact us for more details and information.
Thanks & Regard
Call/Whats App 918130061433
(Whats App)+1(254)244 2273
Indiabulls Housing Finance Pvt Ltd
E-mail: bullsindia187@gmail.com
18.06.2020. 16:59
:
Moje ime je Sonia Gordić. Bio sam na mreži i naišao sam na zajam JOSE Luse u publikaciji u kojem stoji da kreditna tvrtka daje široj javnosti zajam po vrlo niskoj kamatnoj stopi.
Dakle, kontaktirao sam tvrtku putem njezine e-pošte: joseluisloans@gmail.com
koju sam podnio zahtjev za zajam od 15.000 dolara na razdoblje od 2 godine. Tvrtka mi je odgovorila i poslala mi sve uvjete svoje tvrtke koje sam pročitala i složila sam se s njima. Nakon što sam odobrio zahtjev za kredit, dobio sam obavijest od svoje banke da je moj bankovni račun da je 15.000 dolara pretvoreno u rupiju, završio sam s vraćanjem zajma 18. prosinca prije nego što je započeo izbijanje korone.
Želio bih iskoristiti ovu priliku da pošaljem poruku svima koji traže pouzdanog privatnog zajmodavca na Internetu da se prijave putem kredita jose luis putem e-maila: Račun (joseluisloans@gmail.com)
možete ih kontaktirati i putem aplikacije Whats: (+1 3075431042) Možete me kontaktirati i ako trebate moju pomoć ili mi želite postaviti pitanja o tome kako sam dobio kredit. Evo moje e-pošte:
(Soniablink26@yahoo.com]
18.06.2020. 18:13
:
Pozdrav svima, ja se zovem gospođica SARA Gebeyehu i živim u Beču. Govorim danas kao najsretnija osoba na cijelom divljem svijetu i rekla sam sebi da bilo koji zajmodavac koji spasi moju obitelj od naše loše situacije reći ću ime cijelom divljem svijetu i tako sam sretan kad mogu reći da je moja obitelj zauvijek jer mi je zajam trebao 88.000 američkih dolara kako bih započeo svoj život budući da sam samohrana majka sa 6 djece i cijeli svijet mi se činio kao da visi o meni dok nisam upoznao BOG poslao zajmodavca za zajam da promijenio moj život i život moje obitelji, BOG koji se bojao zajmodavke, gospođice Susan James, ona je spasiteljica BOG poslana da spasi moju obitelj i u početku sam mislila da to neće biti moguće dok ne primim zajam od 88.000 američkih dolara i savjetujem svima koji imaju potrebu za kreditom da kontaktiraju gospođicu Susan James, e-mail: susanjamesloanfirml07 @ gmail. c o m
15.08.2020. 10:30
:
Ovim ćemo obavijestiti sve da nudimo zajmove tvrtkama i pojedincima s kamatnom stopom od 3%. Naši zajmovi su 100% zajamčeni. Nudimo zajmove za različite namjene. Kontaktirajte nas putem naše e-adrese: Fastcreditloanfirm@gmail.com
WHATSAPP: +19709000065
02.09.2020. 18:27
:
Ovim ćemo obavijestiti sve da nudimo zajmove tvrtkama i pojedincima s kamatnom stopom od 3%. Naši zajmovi su 100% zajamčeni. Nudimo zajmove za različite namjene. Kontaktirajte nas putem naše e-adrese: Fastcreditloanfirm@gmail.com
WHATSAPP: +19709000065
Nabavite ovdje brzi zajam
02.09.2020. 18:30
:
Zajam novca između ozbiljnih pojedinaca
Nalazite se u Njemačkoj, Švicarskoj, Francuskoj, Kanadi i drugim zemljama i trebate zajam novca za plaćanje automobila, najam kuće, provedbu projekta i bilo koje druge važne potrebe. Ja sam privatni financijski stručnjak koji vas mjeri. zajam u iznosu koji vam je potreban i uz uvjete koji će vam olakšati život. Koristite kredit od 2000 (-ch) do 1.500.000 (€ -ch) s postotkom 3%. Za više informacija kontaktirajte me putem moje pošte: leningtop24@gmail.com

WhatsApp : +33752235837
25.09.2020. 00:20
:
ZDRAVO

Ja sam gospodin Luis Blanco Del Pinal. Podnosim a
ponuda zajma između pojedinaca kako biste bez brige ostvarili svoje snove.
Pišem svoj tekst na ovoj stranici, kako bih vam pomogao,
pojedinci moraju dobiti ozbiljno financiranje,
brzo u transparentnosti i sljedivosti, moji su uvjeti
jednostavno, a ne protokol. Zajmove dajem između
posebno ljudima koji mogu ispuniti moje uvjete.
Dakle, ako trebate zajam, kredit, odgovorite mi
kako bih s vama mogao podijeliti svoju ponudu.
Moja kamatna stopa iznosi 2% i pokriva cijeli zajam.
Moj kapacitet zaduživanja je 100.000 eura. Ako želite imati više
informacije ne ustručavajte se ... Moja adresa e-pošte: luisblancodelpinal60@gmail.com


Dobro zabilježeno: Ograničena ponuda s obzirom na raspoloživi kapital.

ponuda zajma između privatne osobe, hitni zajam, pošteni zajam

jedina e-pošta koja nas je kontaktirala: luisblancodelpinal60@gmail.com
04.10.2020. 01:45
:
ZDRAVO

Ja sam gospodin Luis Blanco Del Pinal. Podnosim a
ponuda zajma između pojedinaca kako biste bez brige ostvarili svoje snove.
Pišem svoj tekst na ovoj stranici, kako bih vam pomogao,
pojedinci moraju dobiti ozbiljno financiranje,
brzo u transparentnosti i sljedivosti, moji su uvjeti
jednostavno, a ne protokol. Zajmove dajem između
posebno ljudima koji mogu ispuniti moje uvjete.
Dakle, ako trebate zajam, kredit, odgovorite mi
kako bih s vama mogao podijeliti svoju ponudu.
Moja kamatna stopa iznosi 2% i pokriva cijeli zajam.
Moj kapacitet zaduživanja je 100.000 eura. Ako želite imati više
informacije ne ustručavajte se ... Moja adresa e-pošte: luisblancodelpinal60@gmail.com


Dobro zabilježeno: Ograničena ponuda s obzirom na raspoloživi kapital.

ponuda zajma između privatne osobe, hitni zajam, pošteni zajam

jedina e-pošta koja nas je kontaktirala: luisblancodelpinal60@gmail.com
04.10.2020. 01:45
:
ZDRAVO

Ja sam gospodin Luis Blanco Del Pinal. Podnosim a
ponuda zajma između pojedinaca kako biste bez brige ostvarili svoje snove.
Pišem svoj tekst na ovoj stranici, kako bih vam pomogao,
pojedinci moraju dobiti ozbiljno financiranje,
brzo u transparentnosti i sljedivosti, moji su uvjeti
jednostavno, a ne protokol. Zajmove dajem između
posebno ljudima koji mogu ispuniti moje uvjete.
Dakle, ako trebate zajam, kredit, odgovorite mi
kako bih s vama mogao podijeliti svoju ponudu.
Moja kamatna stopa iznosi 2% i pokriva cijeli zajam.
Moj kapacitet zaduživanja je 100.000 eura. Ako želite imati više
informacije ne ustručavajte se ... Moja adresa e-pošte: luisblancodelpinal60@gmail.com


Dobro zabilježeno: Ograničena ponuda s obzirom na raspoloživi kapital.

ponuda zajma između privatne osobe, hitni zajam, pošteni zajam

jedina e-pošta koja nas je kontaktirala: luisblancodelpinal60@gmail.com
04.10.2020. 01:46
:
ZDRAVO

Ja sam gospodin Luis Blanco Del Pinal. Podnosim a
ponuda zajma između pojedinaca kako biste bez brige ostvarili svoje snove.
Pišem svoj tekst na ovoj stranici, kako bih vam pomogao,
pojedinci moraju dobiti ozbiljno financiranje,
brzo u transparentnosti i sljedivosti, moji su uvjeti
jednostavno, a ne protokol. Zajmove dajem između
posebno ljudima koji mogu ispuniti moje uvjete.
Dakle, ako trebate zajam, kredit, odgovorite mi
kako bih s vama mogao podijeliti svoju ponudu.
Moja kamatna stopa iznosi 2% i pokriva cijeli zajam.
Moj kapacitet zaduživanja je 100.000 eura. Ako želite imati više
informacije ne ustručavajte se ... Moja adresa e-pošte: luisblancodelpinal60@gmail.com


Dobro zabilježeno: Ograničena ponuda s obzirom na raspoloživi kapital.

ponuda zajma između privatne osobe, hitni zajam, pošteni zajam

jedina e-pošta koja nas je kontaktirala: luisblancodelpinal60@gmail.com
04.10.2020. 01:46
:
ZDRAVO

Ja sam gospodin Luis Blanco Del Pinal. Podnosim a
ponuda zajma između pojedinaca kako biste bez brige ostvarili svoje snove.
Pišem svoj tekst na ovoj stranici, kako bih vam pomogao,
pojedinci moraju dobiti ozbiljno financiranje,
brzo u transparentnosti i sljedivosti, moji su uvjeti
jednostavno, a ne protokol. Zajmove dajem između
posebno ljudima koji mogu ispuniti moje uvjete.
Dakle, ako trebate zajam, kredit, odgovorite mi
kako bih s vama mogao podijeliti svoju ponudu.
Moja kamatna stopa iznosi 2% i pokriva cijeli zajam.
Moj kapacitet zaduživanja je 100.000 eura. Ako želite imati više
informacije ne ustručavajte se ... Moja adresa e-pošte: luisblancodelpinal60@gmail.com


Dobro zabilježeno: Ograničena ponuda s obzirom na raspoloživi kapital.

ponuda zajma između privatne osobe, hitni zajam, pošteni zajam

jedina e-pošta koja nas je kontaktirala: luisblancodelpinal60@gmail.com
04.10.2020. 01:47
:
ZDRAVO

Ja sam gospodin Luis Blanco Del Pinal. Podnosim a
ponuda zajma između pojedinaca kako biste bez brige ostvarili svoje snove.
Pišem svoj tekst na ovoj stranici, kako bih vam pomogao,
pojedinci moraju dobiti ozbiljno financiranje,
brzo u transparentnosti i sljedivosti, moji su uvjeti
jednostavno, a ne protokol. Zajmove dajem između
posebno ljudima koji mogu ispuniti moje uvjete.
Dakle, ako trebate zajam, kredit, odgovorite mi
kako bih s vama mogao podijeliti svoju ponudu.
Moja kamatna stopa iznosi 2% i pokriva cijeli zajam.
Moj kapacitet zaduživanja je 100.000 eura. Ako želite imati više
informacije ne ustručavajte se ... Moja adresa e-pošte: luisblancodelpinal60@gmail.com


Dobro zabilježeno: Ograničena ponuda s obzirom na raspoloživi kapital.

ponuda zajma između privatne osobe, hitni zajam, pošteni zajam

jedina e-pošta koja nas je kontaktirala: luisblancodelpinal60@gmail.com
04.10.2020. 01:47
:
Are you in financial crisis, looking for money to start your own business or to pay your bills? I got mine from Mike Fisher. My blank ATM card can withdraw $2,000 daily. I got it from Her last week and now I have $14,000 for free. The blank ATM withdraws money from any ATM machines and there is no name on it, it is not traceable and now i have money for business and enough money for me and my family to live on .*email: int.hackers002@gmail.com
10.10.2020. 23:12
:
Pozdrav, moje ime je Marguerite. Među vama sam da zahvalim gospođi monsieur LAURENT VIANAUD na svemu što je učinila za mene. Tražio sam zajam na nekoliko mjeseci, zlonamjerni su me ljudi prevarili, j Tako sam izgubio nadu, ali ona mi je uspjela uzvratiti osmijeh nudeći mi zajam od 20.000 € koji mi je omogućio da se bavim nekom djelatnošću. Dolazim u svjedočenju o zajmu između privatnih prošli tjedan.Za sve vaše potrebe i vas koji stvarno trebate ozbiljnu posudbu evo njegove e-adrese: credit.invest98@gmail.com
16.10.2020. 16:17
:
Pozdrav, moje ime je Marguerite. Među vama sam da zahvalim gospođi monsieur LAURENT VIANAUD na svemu što je učinila za mene. Tražio sam zajam na nekoliko mjeseci, zlonamjerni su me ljudi prevarili, j Tako sam izgubio nadu, ali ona mi je uspjela uzvratiti osmijeh nudeći mi zajam od 20.000 € koji mi je omogućio da se bavim nekom djelatnošću. Dolazim u svjedočenju o zajmu između privatnih prošli tjedan.Za sve vaše potrebe i vas koji stvarno trebate ozbiljnu posudbu evo njegove e-adrese: credit.invest98@gmail.com
16.10.2020. 16:17
:
Dobar dan,

Dajemo zajmove ljudima kojima je potrebna bez obzira na iznos ili vremenski odmak, kamatna stopa je niska i zajam možete dobiti u roku od 24 sata.
Suđenje će vas uvjeriti i vaše će se sumnje razriješiti. Ako ste zainteresirani, kontaktirajte nas putem hopkinsonloan@hotmail.com i ispunite dolje navedene zahtjeve.

Puno ime:
Iznos pozajmice:
Trajanje zajma:

Hvala.
30.10.2020. 18:14
:
Loan offer get the right solution apply here
Do You need Unsecured Personal Loan?
debt consolidation, home improvements Loan?,
Loan To start a new business.
Car loans,Mortgage loans Business Loans?
International Loans Personal Loans?
Apply for a Loan
with no collateral required
low interest rate as low as 2%
contact us bussindia486@gmail.com
whatspp Number +919311035843
Mr Osman Ibrahim
India bulls HousingFinance Pvt Ltd
08.11.2020. 01:57
:
We offer personal Business loans services around the world. We strive to provide high quality service and high customer satisfaction, while possible financial services. We pride ourselves on our commitment to our customers; We can give you personal loans, auto loans, business / investment loans, short term loans. You can contact us for an affordable loan now at 2% interest rate. Contact us now via E-mail: abdullahibrahimlender@gmail.com
WhatsApp Number +918929490461
Mr Abdullah Ibrahim
08.11.2020. 01:57
:
Loan offer immediate response contact us Please write back If Interested contact us for more information, contact us We give out from a minimum range of $2000. Whats-app us on: +447440072239 globalendinghome@gmail.com
Mr Koeman Majda.
08.11.2020. 01:58
:
Nudimo zajam po niskoj kamatnoj stopi od 3%. Prijavite se za brzi i prikladni zajam za otplatu računa i započinjanje novog posla ili refinanciranje njihovih projekata po nižoj kamatnoj stopi od 3%. Imate nisku kreditnu ocjenu i teško je dobiti kapitalni zajam od lokalnih banke i druge financijske institucije? Evo vaše prilike da dobijete zajam od naše organizacije. Nudimo zajmove pojedincima za sljedeće svrhe i još mnogo više. Osobni zajam, širenje poslovanja, otvaranje poduzeća, obrazovanje, konsolidacija duga, zajmovi s tvrdim novcem. kontaktirajte nas putem e-pošte za brzi trenutni odgovor.

E-adresa: protonloan2020@hotmail.com
Mobitel / Whatsapp KANADA: +1 (204) 410-2623
Mobitel / Whatsapp UK: +44 (752) 064-7201
Google Hangout: protonloan2020@gmail.com
10.12.2020. 23:46
:
PRESTAMO DE NAVIDAD! PRESTAMO DE NAVIDAD !! PRESTAMO DE NAVIDAD !!! OFRECEMOS TODO TIPO DE PRESTAMOS AL 3%. PODEMOS AYUDAR A CUALQUIERA A OBTENER UN PRÉSTAMO, CON SERVICIOS SUAVES Y EFICAZ. Soy el Sr. Mike Morgan, con buena reputación, el prestamista legítimo y respetable de la empresa. Presto dinero a las personas que necesitan asistencia financiera. ¿Tiene mal crédito o necesita dinero para pagar las facturas? Quiero utilizar este medio para informarle que soy de confianza para el beneficiario ya que estaré encantado de ofrecerle un préstamo. Sin verificación de crédito, 100% garantizado. correo electrónico: muthooth.finance@gmail.com
Nota: Solo damos la bienvenida a personas serias porque somos legítimos y estamos dispuestos a financiar préstamos para personas reales y serias. Volvernos con la siguiente información si está interesado:
Nombre y apellido: País: Estado: Teléfono: Monto necesario como préstamo: Duración del préstamo: Sexo: Lugar de trabajo: Ingresos mensuales:
Una vez que recibamos su correo electrónico, le enviaremos nuestras condiciones de préstamo para el trámite. comuníquese con el correo electrónico de nuestra empresa o whatsapp: Correo electrónico de la empresa: muthooth.finance@gmail.com WhatsApp: + 91-7428831341
22.12.2020. 11:34
:
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedocenju. Zajam sam dobio 1. sijecnja 2021. preko gospode Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
03.03.2021. 09:02
:
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedocenju. Zajam sam dobio 1. sijecnja 2021. preko gospode Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
03.03.2021. 09:02
:
sometimes shit happens in our marriages and relationships but it won't always last when we fight to get them fixed, i had problem with my marriage sometime ago June 2020 it was a terrible experience that i almost lost my marriage, my husband thought i was cheating because i always receive calls from work i tried to make him understand they are just my co-workers he never believed me he filed for divorce and the papers was out, it was like a dream to me but it was all a reality i needed to stop him because i love him so much, it was a beautiful marriage and i couldn't even imagine leaving my beautiful marriage, i had to seek help from Dr Charles spell temple and i explained my situation to him and of course he did helped me, he prepare a love spell for me and assured me of it safety, my husband stop the divorce and love me again after the spell, he ask me to tell people about his good work how he has helped me so other can also get help. if you are going through marriage and relationship issues just reach him out on his email: drcharlesspell@gmail.com WhatsApp: +2348146708557
04.03.2021. 04:26
:
sometimes shit happens in our marriages and relationships but it won't always last when we fight to get them fixed, i had problem with my marriage sometime ago June 2020 it was a terrible experience that i almost lost my marriage, my husband thought i was cheating because i always receive calls from work i tried to make him understand they are just my co-workers he never believed me he filed for divorce and the papers was out, it was like a dream to me but it was all a reality i needed to stop him because i love him so much, it was a beautiful marriage and i couldn't even imagine leaving my beautiful marriage, i had to seek help from Dr Charles spell temple and i explained my situation to him and of course he did helped me, he prepare a love spell for me and assured me of it safety, my husband stop the divorce and love me again after the spell, he ask me to tell people about his good work how he has helped me so other can also get help. if you are going through marriage and relationship issues just reach him out on his email: drcharlesspell@gmail.com WhatsApp: +2348146708557j
04.03.2021. 04:26
:
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedocenju. Zajam sam dobio 1. sijecnja 2021. preko gospode Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
15.03.2021. 12:45
:
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedocenju. Zajam sam dobio 1. sijecnja 2021. preko gospode Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
16.03.2021. 11:37
:
Zovem se Valeria Marco, prije 6 mjeseci mog poslovnog kolapsa, nisam se nadao da ću opet uspjeti. Pokušao sam posuditi novac od banke, ali nisam imao dovoljno novca na kreditnoj kartici i nijednu imovinu kao zalog da bih dobio zajam, tada me je moja bliska prijateljica Camila Diego upoznala s pravim zajmodavcem putem interneta pod nazivom GINA MORGAN LOND COMPANY LTD. Kreditna kompanija ove žene mogla mi je dati zajam od 160.000 € bez ikakve imovine kao zalog ili kreditnu karticu, ali mi ga je dala na poverenje. Tako sam prijateljima rekao sam sebi zašto sam sebičan, pa sam odlučio podijeliti ove informacije sa svima. Ako vam je potreban kredit od pouzdanog zajmodavca, kontaktirajte Ginu Morgan putem njenog WhatsApp-a: +393510840300 i e-pošte: ginamorganloancompany@gmail.com
21.03.2021. 11:09
:
OZBILJNA I ISKRENA KREDITNA PONUDA NISKO OCJENJENA

Nudimo poslovne zajmove, osobne zajmove u vrijednosti od najmanje 2.000,00 € za maksimalnu vrijednost od 40.000.000,00 €, kontaktirajte nas
Prijavite svoj kredit s godišnjom kamatnom stopom od 2%

E-adresa: tavanadamiano@gmail.com

Hvala vam
10.05.2021. 21:30
:

Pozdrav svima, ja sam Katina, upravo sam primila zajam od 75.000,00 € od Cooks Espen Finance, postupak zajma bio je vrlo brz i zajam ima vrlo nisku kamatnu stopu. Jako sam sretan i preporučujem Cooks Espen Finance svim tražiteljima kredita, kontaktirajte ih e-poštom: Cooksespen@gmail.com
13.05.2021. 02:58
:
Dobar dan

Završite svoje finansijske brige


Trenutno nudimo zajmove po kamatnoj stopi od 3,50% do 4,50%, posebna ponuda otvara se za pomoć pojedincima i onima koji su pod revizijom duga. Molimo pronađite našu e-poštu ispod za više detalja o našoj specijalnoj ponudi po stopi od 4,50% za poslovni / lični zajam.

Da, to je prilika da dobijete kredit

Naša financijska institucija koja se uglavnom bavi pružanjem kredita javnosti bilo davanjem zajmova ili avansima ili na bilo koji drugi način, za bilo koju djelatnost koja nije vlastita (isključuje aktivnosti zakupa opreme i kupovine najam) Također dajemo zajmove ljudima koji imaju problema dobivanje bankarskog zajma. potrošačko finansijsko preduzeće. finansijska kompanija - finansijska institucija (često povezana sa holding kompanijom ili proizvođačem)

Nudimo finansiranje projekata i komercijalni zajam. Takođe zajmove i projekte financiramo kroz usluge zajedničkog ulaganja (JVC) koristeći zajam koji nije regres, poput zajma za poljoprivredu, zajma za automobil i zajma. e.t.c. odgovor na e-mail. info_ramsayloaninvestment@yahoo.com

Naša kamatna stopa iznosi od 3,50% do 4,50% godišnje, ovisno o vremenskom roku od 1 do 35 godina trajanja milosti. od 5.000 do 1.000.000.000 USD

S poštovanjem
Ramsay Roberto
(Glavni direktor kompanije za razvoj poslovanja, investiciona grupa)
kontaktirajte nas putem WhatsApp broja 1 321-5220-819 i
e-mail info_ramsayloaninvestment@yahoo.com
08.06.2021. 12:06
:
Prijavite se za svoj brzi i prikladni zajam uz kamatnu stopu od 3%. nudimo 24-satnu internetsku uslugu s 4-satnom dostavom kredita. kontaktirajte nas danas za posudbu putem: e-mail: Honestloans@outlook.com
Što ima; +1 (502) 219 6900
14.06.2021. 01:55
:

Pozdrav pozdrav svima vama. Zovem se Marija Magdalena, samohrana sam majka 3 djece, želim podijeliti opipljivo svjedocanstvo o tome kako sam od bogobojazne žene, gospode Vladimire Franke, dobila zajam od 50,000 eura pod 3%. Ako vas zanima dobivanje zajma molimo kontaktirajte ga. Uvjeravam vas da je sigurno, hvala. E-adresa: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
16.06.2021. 22:44
:
Pozdrav pozdrav svima vama. Zovem se Marija Magdalena, samohrana sam majka 3 djece, želim podijeliti opipljivo svjedocanstvo o tome kako sam od bogobojazne žene, gospode Vladimire Franke, dobila zajam od 50,000 eura pod 3%. Ako vas zanima dobivanje zajma molimo kontaktirajte ga. Uvjeravam vas da je sigurno, hvala. E-adresa: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Pozdrav pozdrav svima vama. Zovem se Marija Magdalena, samohrana sam majka 3 djece, želim podijeliti opipljivo svjedocanstvo o tome kako sam od bogobojazne žene, gospode Vladimire Franke, dobila zajam od 50,000 eura pod 3%. Ako vas zanima dobivanje zajma molimo kontaktirajte ga. Uvjeravam vas da je sigurno, hvala. E-adresa: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
16.06.2021. 22:45
:
AFFORDABLE/COMFORTABLE LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US VIA Call/Text +1(646)820-1981 WhatsApp: +19292227023 Email drbenjaminfinance@gmail.com
Loan Company Website: capitalmanage-inc.com/

Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? ®Capital Managements Inc™ is the solution to your financial misfortune. We offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Kindly reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses by Contacting us on the following WhatsApp:+19292227023 Email drbenjaminfinance@gmail.com
27.06.2021. 12:31
:
CZY POTRZEBUJESZ POŻYCZKI?
Roczna stopa procentowa: 2%.
Potrzebujesz kredytu komercyjnego?
Potrzebujesz pożyczki osobistej?
Potrzebujesz kredytu hipotecznego?
Potrzebujesz pożyczki rolnej?
Potrzebujesz pożyczki, aby usprawnić swój biznes?
Minimalna wartość to 20000 dolarów amerykańskich.
Maksymalna kwota: 1 milion USD.
Pożyczki zostaną przelane na Twoje konto bankowe w ciągu 24 godzin.
Zapoznaj się z poniższym e-mailem i podaj nam kwotę kredytu, której potrzebujesz, aby skontaktować się z nami teraz @ (makerwst111@gmail.com)
16.07.2021. 22:34
:

Pozdrav pozdrav svima vama. Zovem se Marija Magdalena, samohrana sam majka 3 djece, želim podijeliti opipljivo svjedocanstvo o tome kako sam od bogobojazne žene, gospode Vladimire Franke, dobila zajam od 50,000 eura pod 3%. Ako vas zanima dobivanje zajma molimo kontaktirajte ga. Uvjeravam vas da je sigurno, hvala. E-adresa: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
24.07.2021. 18:48
:

Pozdrav pozdrav svima vama. Zovem se Marija Magdalena, samohrana sam majka 3 djece, želim podijeliti opipljivo svjedocanstvo o tome kako sam od bogobojazne žene, gospode Vladimire Franke, dobila zajam od 50,000 eura pod 3%. Ako vas zanima dobivanje zajma molimo kontaktirajte ga. Uvjeravam vas da je sigurno, hvala. E-adresa: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
24.07.2021. 18:49

Dodajte komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail: (nije obavezno)
Tekst:
7 manje 2 =